Review: Tholwana Tsa Tokoloho

Title: Tholwana Tsa Tokoloho

Author: Ace Moloi

Genre: Fiction – Short Story

Publisher: Art Fusion Literature


 

Review By: Mpho Matsitle

 

Ka gale fa re leba matshelo a batlhabani ba kgololosego, re iphitlhela mo patelesegong ya go ba akgola, go ba tlotlomatsa le go ba baya mo setlhoeng ka kgalaletso. Mme fa re dira jaana (e se gore go phoso go dira jaalo), fa re ba lathlella ko mankalankaleng, re ba amoga botho ba bona. Go dira jaana gape ke go itima tshono ya go gata mo ba gatileng. Ka gonne fa re bona mogaka e se motho mme e le modingwana; re feleletsa re akanya gore ka rona re le bathonyana fela, ga go sepe se re ka se dirang go tswa bagaka. Ace Moloi ga a ikamanye le mokgwa o wa go gakatsa motho go mo ntsha modingwana. O gagola lesire le le re itsang go bona botho jwa bogaka. O dira jaana ka iketlo, ka botswerere, le ka tlhoafalo.

 

“Tholwana Tsa Tokoloho” ke kgang-kgutswe ee tlhomolang pelo. Mme monate wa yona ke wa puo ee tlhamalletseng, ee opulang moremogolo wa kgaragatsego ya motlhabani wa maloba ka boitsetseleko,  e tswa e abela kgang ka boikanyego. Ga go gope – ga go lefoko lepe, seelana sepe, dikapuo dipe – mo kwalong mo motho a ka reng Moloi wa inaanatha. Mafoko otlhe a kgobokantsweng fa a na le bokao, a na le tshwanelo le lebaka. Se se supa fa mokwadi a tsere matsapa mme a diragaditse maikaelelo a gagwe ka bonontlhotlho.

 

Mogaka wa rona mo kgannyeng eno ga a newa leina – ka rotlhe re mo itse. Ga re itse kwa a nnang teng – ka e le moagisane wa rona. Bagaabo ga gotwe sepe ka bona – ka e le rona. Se ke sona se dirang gore re kgone go mo tlhaloganya, go utlwa botlhoko jwa gagwe, go mo rata. Mme re pallwa ke go fella foo – mo kutlongbotlhokong le leratong la rona, go tswa go gongwe gape: ikotlhao. Re ikotlhaela go atlhola maswe batlhabani ba ka ntlha ya go rata tagi ga bone, mme re sa nke re tsaya tshono go botsa go re ‘goreng?’ Ace Moloi o baya mpepeneneng molato wa rona. Ke ka foo re ratang go tlotlomatsa batlhabani ba rona; go fitlha bosutlha ba itlhokomoloso ya rona mo matsapeng aa ba apereng. Fa re sena go bona “ditholwana tsa tokoloho” tse Moloi a re alelang tsona ka bothankga, re ka se tlhole gape re goa “VIVA!” re sa botsa mogaka pele gore “a o siame?”

 

Kgang-kgutswe e e fa re e buisa sentle re fitlhela gore molaetsa ya yone ga wa lebana batlhabani ba kgololosego fela, mme e maleba go botlhe ba ba iphitlhelang ba sasanka kwa setlhoeng ka ntlha ya ditiro tsa bone tse di ammeng matshelo a matshwititshwiti. Le bona ba akgwa ka kgalaletso, ba tlampurelwa ke tlotlo, ba immelwa ke kobamelo. Gongwe pele re ka tlhasela matwetwe wa mafoko Ace Moloi ka dithoriso (tse di motshwanelang) mo leineng la boitsanape jo eleng “Tholwana Tsa Tokoloho”, re tshwanela ke go nna fatshe nae, re mo rekele ditlhatlhelo (#BuyAWriterCoffee) re mo lebe matlhong re mmotse masaikategang a pelo ya gagwe.

 

Mme re ka kgona go diragatsa tsotlhe tseno fela fa re ka romela molaetsa-kgutswe “SHORTY” go 48748 go iponela kgang-kgutswe eno ka R10nyana fela.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s